Technikum Leśne w Brynku

Technik Leśnik

Technik leśnik planuje, organizuje i nadzoruje prace z zakresu gospodarki leśnej. Prowadzi dokumentację techniczną i materiałową, stosuje odpowiednie technologie, dobiera właściwe narzędzia i urządzenia do wykonywania określonych prac związanych z gospodarowaniem zasobami leśnymi.

Ponadto, kieruje wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych, nasiennictwem, szkółkarstwem, odnawianiem drzewostanów, prowadzi zalesienia i zadrzewienia. Leśnik zajmuje się także szeroko pojętą ochroną lasu oraz edukacją przyrodniczą społeczeństwa.

Do wykonywania pracy w tym zawodzie niezbędny jest dobry stan zdrowia i odporność na zmienne warunki pogodowe. Przydatne są takie cechy jak spostrzegawczość, dobra orientacja w terenie, dobry słuch i wzrok.

W pracy leśnika dobrze sprawdzają się osoby zainteresowane biologią bądź geografią.