Technikum Leśne w Brynku

Terminy rekrutacji

TERMINY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ LEŚNYCH I EKOLOGICZNYCH W BRYNKU NA ROK SZKOLNY 2019/2020

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA www.slaskie.edu.com.pl

 

od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00

składanie wniosków (wydruków z systemu) do szkoły pierwszego wyboru

od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00

Złożenie:

- świadectwa ukończenia gimnazjum,

- zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

- dokumentacji dodatkowej jeśli kandydat posiada, któryś z wymienionych dokumentów:

a) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

b) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,

c) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,

d) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

e) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych,

f) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną

do 15 lipca 2019 r. do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły

16 lipca 2019 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Od 16 lipca do 24 lipca 2019 r. do godz. 15.00

Złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały wcześniej złożone,

- zaświadczenia lekarskiego z medycyny pracy,

od 16 lipca do godz. 15.00 do 18 lipca 2019 r. do godz. 15.00

Wydanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie

25 lipca 2019 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

26 lipca 2019 r. – 31.08.2017 r.

Postępowanie uzupełniające.