Technikum Leśne w Brynku

Terminy rekrutacji

TERMINY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ LEŚNYCH I EKOLOGICZNYCH W BRYNKU NA ROK SZKOLNY 2017/2018

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA www.slaskie.edu.com.pl

 

od 19 maja do 19 czerwca 2017 r. do godz. 15.00

składanie wniosków (wydruków z systemu) do szkoły pierwszego wyboru

od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 r. do godz. 15.00

Złożenie:

- świadectwa ukończenia gimnazjum,

- zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

- dokumentacji dodatkowej jeśli kandydat posiada, któryś z wymienionych dokumentów:

a) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

b) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,

c) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,

d) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

e) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych,

f) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną

do 6 lipca 2017 r. do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły

7 lipca 2017 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Od 7 lipca do 13 lipca 2017 r. do godz. 15.00

Złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały wcześniej złożone,

- zaświadczenia lekarskiego z medycyny pracy,

do 7 lipca 2017 r. do godz. 15.00

Wydanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie

14 lipca 2017 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

17 lipca 2017 r. – 31.08.2017 r.

Postępowanie uzupełniające.