Technikum Leśne w Brynku

BIP

DANE TELEADRESOWE

Brynek, ul. Park 4
42 - 690 Tworóg
tel./fax. (0-32) 285-74-18

WWW: www.tlbrynek.edu.pl
EMAIL: sekretariat@tlbrynek.edu.pl

NIP: 645-18-80-006

REGON: 277877300

Status prawny

Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku jest szkołą publiczną w rozumieniu art. 7 Ustawy o systemie oświaty, zapewniającą bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania. Organem prowadzącym szkołę jest Minister Środowiska. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Minister Środowiska.

 

 Organizacja

Cykl kształcenia w szkole stacjonarnej (dziennej) trwa 4 lata.
Liczba oddziałów: 8
Liczba uczniów: 174
Szczegółowy opis organizacji szkoły zawiera Statut Szkoły.

 

Przedmiot działania i kompetencje

Organami szkoły są:

 • Dyrektor Szkoły mgr Ireneusz Gudowicz
 • Wicedyrektor Szkoły mgr Joanna Kaleta
 • Rada Pedagogiczna
 • Rada Rodziców
 • Samorząd Uczniowski

 

Szczegółowy opis działań szkoły i kompetencji organów określa 'Statut Szkoły'.

Struktura własnościowa i majątek szkoły

Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego. Jest jednostką organizacyjną Ministerstwa Środowiska.
Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się z organem prowadzącym.

Szkoła dysponuje na podstawie umowy użyczenia nieruchomością będącą własności Powiatu Tarnogórskiego.

Szkoła nie posiada osobowości prawnej.

Rejestry, ewidencje, archiwa oraz sposób udostępniania danych:

Szkoła prowadzi:

 • księgę uczniów
 • ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły
 • rejestr wydanych duplikatów świadectw szkolnych
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych oraz ich duplikatów
 • rejestr pracowników
 • ewidencję akt osobowych pracowników
 • rejestr akt i zaświadczeń- awans zawodowy nauczycieli
 • ewidencję czasu pracy pracowników obsługi i administracji
 • księgę inwentarzową
 • ewidencje: środków czystości, środków trwałych i pozostałych trwałych, przejazdów służbowych, opłat pocztowych
 • ewidencję dochodów za duplikaty świadectw i legitymacji
 • ewidencję środków żywnościowych
 • ewidencję ubrań bhp dla pracowników
 • księgi druków ścisłego zarachowania
 • rejestr zamówień publicznych
 • rejestr zarządzeń wewnętrznych
 • rejestry księgowe
 • rejestr korespondencji
 • archiwum szkolne
  Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub o duplikat dokumentu powinna złożyć podanie do sekretariatu szkoły. Stosowne dokumenty osoba ta odbiera osobiście w sekretariacie szkoły.

Sposób załatwiania spraw:
Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.

Sprawy można załatwiać korespondencyjnie kierując je na adres:

Zespół szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku
ul. Park 4
42-690 Brynek

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Sekretariat szkoły czynny jest codziennie od 7.00 - 15.00

NIP: 6451880006


REGON: 277877300

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

KONTROLA ZARZĄDCZA

Oświadczenie o stanie kontroli 2014

Oświadczenie o stanie kontroli 2015

Oświadczenie o stanie kontroli 2016

Oświadczenie o stanie kontroli 2017

Oświadczenie o stanie kontroli 2018