Technikum Leśne w Brynku

Bezpieczna szkoła

Nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2012/2013
do II Ogólnopolskiego Konkursu dla szkół wszystkich stopni
pn. „ BEZPIECZNA SZKOŁA- BEZPIECZNY UCZEŃ”.
Hasłem konkursu jest: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja.
Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego
i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki, w tym ucznia- obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

 • Zakończył się nasz udział w II Ogólnopolskim Konkursie BEZPIECZNA SZKOŁA-BEZPIECZNY UCZEŃ. W ramach konkursu szkoła wywiązała się z realizacji 10 zadań ocenianych przez jury konkursowe. Ponadto szkolny koordynator ds. bezpieczeństwa p. Beata Kiełbasa uczestniczyła w specjalistycznym szkoleniu Bezpieczna Szkoła 2012-2013. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli i wychowawców, Samorządu Uczniowskiego oraz przy współpracy z instytucjami wspierającymi pracę szkoły, w maju 2013 roku otrzymaliśmy tytuł BEZPIECZNEJ SZKOŁY oraz członkostwo OGÓLNOPOLSKIEGO KLUBU „BEZPIECZNE SZKOŁY”.

     Bezpieczna szkoła: zdjęcie z 1

   

 • Przy współpracy Szkolnego Koła PCK odbyło się dla uczniów klas pierwszych szkolenie dotyczące szybkiego reagowania i zasad udzielania pierwszej pomocy przy różnego rodzaju wypadkach. Zajęcia zostały przeprowadzone przez instruktorów z Zarządu Rejonowego PCK w Bytomiu. Obejmowały część teoretyczną oraz ćwiczenia praktyczne, a ich tematyka obejmowała: bezpieczne zachowania w szkole, domu, na ulicy, różne rodzaje zagrożeń i sposoby udzielania pomocy poszkodowanym.

     Bezpieczna szkoła: zdjęcie z 3 Bezpieczna szkoła: zdjęcie z 3 Bezpieczna szkoła: zdjęcie z 3

   

 • W dniu 10 X 2012 roku w ramach konkursu „Bezpieczna Szkoła” grupa uczniów wzięła udział w warsztatach na temat istoty bezdomności, form niesienia pomocy osobom bezdomnym i uzależnionym, pozbawionym opieki i domu. Zajęcia odbyły się w Tarnogórskim Centrum Kultury, a prowadził je pan Paweł Stomma, specjalista terapii uzależnień ze stowarzyszenia „MONAR” w Dębowcu (Ośrodek Rehabilitacyjno- Readaptacyjny).

     Bezpieczna szkoła: zdjęcie z 3 Bezpieczna szkoła: zdjęcie z 3 Bezpieczna szkoła: zdjęcie z 3

   

 • W listopadzie 2012 roku odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych z panią Aleksandrą Pilarek, pedagogiem- psychologiem na temat poprawy relacji między ludźmi, w tym relacji uczeń- uczeń, uczeń- nauczyciel. Uczniowie poznali sposoby i techniki pokojowego rozwiązywania konfliktów oraz asertywnych zachowań w różnych sytuacjach. Była to skuteczna lekcja uwrażliwienia na uczucia i prawa drugiego człowieka oraz brania odpowiedzialności za swoje słowa i czyny.

 • W dniu 8 XI 2012 roku odbyło się spotkanie z policjantami z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii z Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach. Tematem spotkania było „Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia”. Prezentacja obejmowała podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego oraz tematykę przestępczości nieletnich i wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich oraz sądy powszechne .

 • W dniach 30 XI- 1 XII 2012 nasza szkoła zorganizowała I Mistrzostwa Szkół Leśnych w Udzielaniu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Ich celem było zainicjowanie szerszego poznania zagadnień i umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w różnego rodzaju wypadkach. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja z Zarządu Rejonowego w Bytomiu, która również oceniała prawidłowość wykonywania poszczególnych zadań.

     Bezpieczna szkoła: zdjęcie z 3 Bezpieczna szkoła: zdjęcie z 3 Bezpieczna szkoła: zdjęcie z 3

   

 • W okresie przedświątecznym (grudzień 2012) uczniowie naszej szkoły włączyli się aktywnie w działalność charytatywną „Szlachetna Paczka” oraz zbiórkę środków czystości dla dzieci z Domu Dziecka w Stolarzowicach. W ten sposób pokazali swoje zaangażowanie i chęć niesienia pomocy osobom będących w trudnej sytuacji życiowej.

 • W dniu 25.01.2013 z inicjatywy Samorządu Szkolnego odbyły się w naszej szkole warsztaty profilaktyczne na temat „Przeciwdziałanie uzależnieniom” prowadzone przez p. Elwirę Lelental (Nadkomisarz, była kierownik sekcji ds. zwalczania przestępczości narkotykowej Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej w Gdańsku, prezes Fundacji „Nowe Życie”). W warsztatach uczestniczyli wszyscy uczniowie. Zajęcia trwały prawie 5 godzin lekcyjnych – mimo to wszyscy byli zainteresowani i aktywnie w nich uczestniczyli. Pani Elwira z wielką pasją i zaangażowaniem opowiadała o skutkach zażywania narkotyków. Przedstawiała autentyczne i często dramatyczne historie młodych ludzi, którzy wpadli w szpony nałogu; opowiadała o sposobach wciągania dzieci i młodzieży w nałóg przez dilerów narkotykowych i grupy przestępcze. Uczniowie dowiedzieli się jak odmawiać wzięcia narkotyku, jak umiejętnie przeciwstawić się naciskom i manipulacji ze strony otoczenia oraz gdzie szukać pomocy w sytuacji zagrożenia. Spotkanie odbyło się w ramach programu „Bezpieczna Szkoła”.

     Bezpieczna szkoła: zdjęcie z 3 Bezpieczna szkoła: zdjęcie z 3 Bezpieczna szkoła: zdjęcie z 3

   

 •   31 stycznia 2013 roku odbył się w naszej szkole koncert pt. „Egoiści”, którego autorem jest Piotr "Lupi" Lubertowicz, były narkoman, wokalista, gitarzysta i autor tekstów. Tworzył i koncertował z zespołami: Nocna Zmiana Bluesa, Monkey Business, Chłopcy z Placu Broni i Dżem.  Podczas spotkania mówił wiele o skutkach nałogu. Opowiedział młodzieży o własnych przeżyciach z okresu walki z narkomanią i alkoholizmem. Mówił i śpiewał o tym jak nałóg niszczy to, co dla człowieka jest najcenniejsze: rodzinę, pracę i wartości duchowe. Zrobił to w sposób prosty i dobitny, przeplatając swoje wypowiedzi śpiewem, do którego akompaniował sobie na gitarze akustycznej. W sposób bardzo realistyczny przedstawił drogę prowadzącą do narkomanii i walkę o samego siebie by wyjść z nałogu. „LUPI” to człowiek, który uświadomił młodzieży, że nawet pierwszy kontakt z narkotykami może być śmiertelny. Mamy nadzieję, że ta nietypowa lekcja profilaktyki będzie dla młodych ludzi przyczynkiem do zastanowienia się nad swoim życiem i podejmowaniem właściwych decyzji.

     Bezpieczna szkoła: zdjęcie z 3 Bezpieczna szkoła: zdjęcie z 3 Bezpieczna szkoła: zdjęcie z 3

   

 • W drugiej połowie stycznia w ramach konkursu „Bezpieczna szkoła- bezpieczny uczeń” został ogłoszony konkurs na plakat pt. „Palenie zabija”. Uczniowie mieli dwa tygodnie na wykonanie pracy dowolną techniką. Do udziału w konkursie zgłosiło się 16 chętnych. Komisja oceniająca prace (p. Beata Klempert, p. Radomir Kubica, p. Beata Kiełbasa) wyróżniła trzy plakaty. Ich autorzy to: Damian Wołczyk (IA), Nikola Zygmunt (IB), Aneta Sidorczyk (IVB) i Gabrysia Ryguła (IVA), które pracowały razem. Wyniki konkursu zostały ogłoszone w dniu 31.01 2013 roku, a zwycięzcom wręczono nagrody.

     Bezpieczna szkoła: zdjęcie z 3 Bezpieczna szkoła: zdjęcie z 3 Bezpieczna szkoła: zdjęcie z 3

   

 • W dniu 31 stycznia 2013 roku odbył się „Sąd nad papierosem”. Proces został przygotowany przez uczniów klasy IIIA. Na sali sądowej stawili się: sędzia, ławnicy, oskarżyciel, obrońca oraz sam oskarżony PAPIEROS. Zarzucono mu między innymi, że: skraca życie, wywołuje choroby, pogarsza wyniki w nauce i sporcie, obniża kondycję, „drenuje” kieszeń i powoduje szereg innych szkodliwości. Proces był jawny: w obecności widzów i reporterów. Pomimo płomiennych wystąpień adwokata i jego klienta, zapadł wyrok: WINNY! Uzasadnienie wyroku znajduje się w dokumentacji Sądu. Po zakończeniu procesu, dla ochłodzenia emocji zebranych, odbyła się dyskoteka karnawałowa, a jej uczestnicy bawili się w zaskakująco ciekawych strojach.

   

 • W dniu 04.03.2013 odbyło się spotkanie uczniów z p. Barbarą Pyszniak kierownikiem GOPS w Tworogu. Celem spotkania było uświadomienie młodzieży na jakie formy pomocy mogą liczyć osoby niepełnosprawne. Była mowa o możliwościach dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego, zakupu komputera i innych przedmiotów potrzebnych w pracy osobom niepełnosprawnym. Dowiedzieliśmy się również jakie są warunki opłacenia przez gminy uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej czy też kursów umożliwiających przekwalifikowanie się. Młodzież usłyszała także, jak można rozwiązać problemy barier architektonicznych i jak sobie z tym radzi nasza gmina. Po zakończeniu wykładu rozgorzała dyskusja i próby odpowiedzi na pytanie jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność.

     Bezpieczna szkoła: zdjęcie z 3 Bezpieczna szkoła: zdjęcie z 3 Bezpieczna szkoła: zdjęcie z 3

   

 • W dniu 11.03.2013 odbyła się prelekcja na temat: „Kibole, blokersi, grupy podwórkowe- co robić, jak rozpoznać zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do paczki”. Poprowadziła je pedagog szkolny, pani Romualda Rudzka, która oprócz subkultur omówiła również problem sekt i mechanizmy werbowania nowych członków. Pani pedagog starała się uświadomić młodzieży problem jakim jest przekraczanie granicy odpowiednich zachowań społecznych i uleganie wpływom. Apelowała o zdrowy rozsądek i kierowanie się wyłącznie własnym dobrem. O zainteresowaniu problematyką świadczą rozmowy i dyskusje, które młodzież prowadziła przez długi czas po zakończeniu spotkania.