Technikum Leśne w Brynku

Prosimy o złożenie oferty na remont pomieszczeń kuchni w internacie.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Prosimy o złożenie oferty na remont pomieszczeń kuchni w internacie. Zakres robót obejmuje:

Część I – Kuchnia

 1. Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach i sufitach – 245,69 m2.
 2. Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności - 245,69 m2.
 3. Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi sufitów – 117,11 m2.
 4. Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi ścian w kolorze jasnym – 128,58 m2.
 5. Odbicie tynków wewnętrznych na lamperii – 133,55 m2.
 6. Wykonanie tynków cem-wap. Kat III - 133,55 m2.
 7. Gruntowanie podłoża pod tynki cienkowarstwowe akrylowe – 133,55 m2.
 8. Ułożenie tynku dekoracyjnego cienkowarstwowego grub. krusz. 1 -1,5 mm – 133,55 m2.
 9. Lakierowanie jednokrotne farba ftalową lamperii – pom. Intendenta – 36,78 m2.

Część II – Obieralnia warzyw

 1. Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi sufitów – 50,35 m2.
 2. Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi ścian w kolorze jasnym – 72,17 m2.
 3. Malowanie jednokrotne farbą chlorokauczukową posadzki betonowej – 28,27 m2.

Część III – Posadzka w kuchni

 1. Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie klejowej – 55,69 m2.
 2. Przygotowanie podłoża z gruntowaniem – 55,69 m2.
 3. Wykonanie posadzki z płytek Gresowych – 55,69 m2.
 4. Wykonanie cokolika z płytek gresowych w korytarzu – 33,4 mb
 5. Wymiana płytek na parapecie okiennym w korytarzu – 0,77 m2.

Materiał dostarcza Wykonawca. W ofercie należy wykazać ceny na wyszczególnione pozycje robót oraz opisać typ i cenę proponowanych podstawowych materiałów (płytki podłogowe, farby)

W wycenie robót należy uwzględnić wywóz materiałów z rozbiórki wraz z kosztami opłat za składanie odpadów.

Termin wykonania robót: do 21 sierpnia 2017 roku.

W ofercie należy podać cenę netto i brutto z pod. VAT. Ponadto należy podać dane oferenta: nazwa, nr NIP, Regon, adres, nr telefonu, adres e- mail.

Ofertę można złożyć na całość zamówienia lub wybrane części zamówienia.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 26 czerwca 2017 r. do godz. 1000 w zamkniętej kopercie, dopuszcza się przesłanie oferty e-mailem na adres: sekretariat@tlbrynek.edu.pl

Pobierz załącznik