Numer telefonu

+48 32 285 74 18

Email

sekretariat@tlbrynek.edu.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Szanowny Rodzicu Kandydata dziękujemy za zainteresowanie naszą szkołą, drogi uczniu cieszymy się, że chcesz uczyć się w technikum leśnym w Brynku.

Aby lepiej poznać technikum leśne i dowiedzieć się więcej o naszej działalności zapraszamy Cię do zapoznania się z filmami promocyjnymi znajdującymi się na stronie internetowej szkoły, tutaj. Interesujące relacje z wydarzeń szkolnych znajdują się również na szkolnym profilu facebookowym, tutaj. Śledź również ogłoszenia pojawiające się na naszej stronie internetowej, gdzie informujemy o spotkaniach organizowanych dla kandydatów i ich rodziców.

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do technikum poprzez elektroniczny system rekrutacyjny. Na stronie https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/ należy odszukać Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku i złożyć wniosek o przyjęcie. Na wnioski oczekujemy do 21 czerwca 2021 r.
 2. Złożenie świadectwa ukończenia szkoły (oryginał lub kopia) oraz innych dokumentów. Terminy składania dokumentów i ich wykaz znajdziesz w zakładce niżej.
 3. Wybranie języka obcego oraz przedmiotu realizowanego na poziomie rozszerzonym. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w zakładce niżej. Deklarację wyboru można złożyć podczas składania innych dokumentów.
 4. Złożenie wniosku o zamieszkanie w internacie dla osób zainteresowanych. Wzór wniosku dostępny tutaj. Wraz z formularzem wniosku można pobrać i uzupełnić umowę przyjęcia ucznia do internatu oraz zgłoszenie pobytu czasowego.

O przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów przyznanych za wyniki egzaminu ósmoklasisty, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz dodatkowe osiągnięcia. Zasady obliczania punktacji decydującej o przyjęciu do Szkoły znajdują się  tutaj.

Przed rozpoczęciem nauki należy wykonać badania u lekarza medycyny pracy, który zaświadczy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w technikum leśnym. Skierowanie na badanie zostanie przekazane podczas składania innych dokumentów. W szkole będzie można wykonać bezpłatne badania, termin badań zostanie przekazany podczas składania dokumentów.

Na dodatkowe pytania dotyczące szkoły i rekrutacji można otrzymać odpowiedź pod nr tel. 32 285 74 18. Kontakt telefoniczny jest możliwy w godzinach 7:00-15:00. Pytania można również zadawać drogą mailową, na adres sekretariat@tlbrynek.edu.pl.

Kryteria przyjęcia i zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole ponadpodstawowej i szczególne osiągnięcia na rok szkolny 2021/2022

Zagadnienie

Punktacja szczegółowa

Punktacja maksymalna

język polski

dopuszczający – 2 punktów

18 punktów

dostateczny – 8 punktów

dobry – 14 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

celujący – 18 punktów

matematyka

jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

biologia

jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

język obcy nowożytny, wiodący

jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem

7 punktów

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
 • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
 • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art.22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

 • tytułu  finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 pkt.
 • tytułu  laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 pkt.
 • tytułu  finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojwódzkim lub wojewódzkim:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy i innych, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym – 4 pkt.
 • krajowym – 3 pkt.
 • wojewódzkim – 2 pkt.
 • powiatowym – 1 pkt.

18 punktów

Aktywność społeczna na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

3 punkty

Egzamin zewnętrzny                                                                     

100 punktów

 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu zewnętrznego:

 •  język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
 • matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
 • język obcy nowożytny – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent.

 

maksymalnie 35 punktów

maksymalnie 35 punktów

maksymalnie 30 punktów

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

 

200 punktów

 • Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów.
 • Nieprzekazanie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia
  o wynikach testu egzaminu zewnętrznego jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca
  w naszej szkole i skreśleniem z listy kandydatów do klasy pierwszej.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego w ZSLiE w Brynku

od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 Składanie wniosków w formie elektronicznej o przyjęcie do szkoły. Wniosek należy podpisać (jeden z rodziców) elektronicznie lub dostarczyć podpisany wydruk do szkoły. 
od 26 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00

Złożenie w szkole:
– świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (oryginał lub kopia),
– zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty (oryginał lub kopia),
– kartę zdrowia ze szkoły podstawowej,
– akt urodzenia (może być kopia)
podanie o miejsce w internacie dla chętnych,
– dokumentacji dodatkowej jeśli kandydat posiada, któryś z wymienionych dokumentów:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
 • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną.

Pobranie:

 • skierowania na badania lekarskie (możliwe do 26 lipca)
22 lipca 2021 r. do godz. 15:00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
od 17 maja do 26 lipca 2021 r. do godz. 15:00

Pobranie:

 • skierowania na badania lekarskie (bezpłatne badania we wskazanej przez szkołę poradni medycyny pracy lub w wyznaczony  dzień na terenie szkoły)
Od 23 do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00

Złożenie:

 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty,
 • zaświadczenia lekarskiego z medycyny pracy,
2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

W roku szkolnym 2021/2022 planujemy otworzyć dwa oddziały technikum leśnego. Do oddziałów planujemy przyjąć po 26 uczniów. 

W klasach pierwszych nauczane są 2 języki obce do wyboru:

 • język wiodący: język angielski
 • drugi język (do wyboru): język niemiecki i język hiszpański lub język francuski

Kandydat może wybrać jeden przedmiot rozszerzony spośród następujących:

 • język angielski
 • matematyka
 • biologia
 • geografia

Kandydat deklaruje przedmiot pierwszego i drugiego wyboru. Uruchomienie przedmiotu rozszerzonego zależy od ilości chętnych oraz możliwości organizacyjnych Szkoły.

Kandydaci na uczniów technikum leśnego zobowiązani są do przeprowadzenia badań medycznych potwierdzających brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie technik leśnik.

Badania przeprowadzane są przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania wydanego przez szkołę (wydawane w sekretariacie).

Bezpłatne badania wykonuje:

Usługi Medyczne „Śródmieście”

Poradnia medycyny pracy
Tarnowskie Góry
ul. Bytomska 8
(32) 285-24-54 lub (32) 285-30-61 wew.13

Badania można wykonać w siedzibie poradni lub w naszej szkole.

UCZYMY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

Szanowni państwo,

W roku szkolnym 2021/2022 umożliwiamy pierwszoklasistom naukę języka hiszpańskiego.
Jest to interesującą propozycja dla osób chcących rozpocząć przygodę z najpowszechniej stosowanym językiem na Ziemi.
Nauka będzie prowadzona od poziomu podstawowego.

 
Listy osób przyjętych i nieprzyjętych na rok szkolny 2021/2022
do Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku

Lista przyjętych do klasy I Technikum Leśnego w Brynku na rok szkolny 2021/2022

Lp.

Numer zgłoszenia

1

52436

2

47772

3

27806

4

141906

5

999

6

22223

7

62976

8

84179

9

77644

10

33215

11

29732

12

23875

13

111903

14

143211

15

83783

16

83556

17

50017

18

86104

19

142209

20

84484

21

121506

22

140273

23

138414

24

23680

25

26543

26

140992

27

158293

28

80383

29

152916

30

96049

31

151547

32

161810

33

28692

34

124614

35

2487

36

153136

37

96140

38

88378

39

156881

40

83674

41

151674

42

78425

43

685

Skip to content