Numer telefonu

+48 32 285 74 18

Email

sekretariat@tlbrynek.edu.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Szanowny Rodzicu Kandydata dziękujemy za zainteresowanie naszą szkołą, drogi uczniu cieszymy się, że chcesz uczyć się w technikum leśnym w Brynku.

Aby lepiej poznać technikum leśne i dowiedzieć się więcej o naszej działalności zapraszamy Cię do zapoznania się z filmami promocyjnymi znajdującymi się na stronie internetowej szkoły, tutaj. Interesujące relacje z wydarzeń szkolnych znajdują się również na szkolnym profilu facebookowym, tutaj. Śledź również ogłoszenia pojawiające się na naszej stronie internetowej, gdzie informujemy o spotkaniach organizowanych dla kandydatów i ich rodziców.

Link do strony naboru, do naszej szkoły czynny od 16 maja 2022 r.:
https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

Kryteria przyjęcia i zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej i szczególne osiągnięcia na rok szkolny 2022/2023

Zagadnienie

Punktacja szczegółowa

Punktacja maksymalna

język polski

dopuszczający – 2 punktów

18 punktów

dostateczny – 8 punktów

dobry – 14 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

celujący – 18 punktów

matematyka

jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

biologia

jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

język obcy nowożytny, wiodący

jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem

7 punktów

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
 • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
 • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

 • tytułu  finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 pkt.
 • tytułu  laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 pkt.
 • tytułu  finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy i innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym – 4 pkt.
 • krajowym – 3 pkt.
 • wojewódzkim – 2 pkt.
 • powiatowym – 1 pkt.

18 punktów

Aktywność społeczna na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

3 punkty

Egzamin zewnętrzny                                                                     

100 punktów

 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu zewnętrznego:

 •  język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
 • matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
 • język obcy nowożytny – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent.

 

maksymalnie 35 punktów

maksymalnie 35 punktów

maksymalnie 30 punktów

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

 

200 punktów

Absolwentom zwolnionym przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust.2 ustawy o systemie oświaty, z egzaminu ósmoklasisty lub obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty ustala się punktację zgodnie z §8 art.1 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737)

 • Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów.
 • Nieprzekazanie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia
  o wynikach testu egzaminu zewnętrznego jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w naszej szkole i skreśleniem z listy kandydatów do klasy pierwszej.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego w ZSLiE w Brynku

od 16 maja do 20 czerwca 2022 r. do godz. 1500 Składanie wniosków w formie elektronicznej o przyjęcie do szkoły. Wniosek należy podpisać (jeden z rodziców) elektronicznie lub dostarczyć podpisany wydruk do szkoły. 
od 24 czerwca do 13 lipca 2022 r. do godz. 1500

Złożenie w szkole:
– świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
– zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
– kartę zdrowia ze szkoły podstawowej,
– akt urodzenia (może być kopia)
– podanie o miejsce w internacie dla chętnych,
– dokumentacji dodatkowej jeśli kandydat posiada, któryś z wymienionych dokumentów:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu minimum wojewódzkim,
 • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną.
20 lipca 2022 r. do godz. 1500 Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
od 16 maja do 25 lipca 2022 r. do godz. 1500

Pobranie:

 • skierowania na badania lekarskie (bezpłatne badania we wskazanej przez szkołę poradni medycyny pracy lub w wyznaczony  dzień na terenie szkoły)

Bezpłatne badanie wykona:

PROTEKO Sp. z o.o.
42-600 Tarnowskie Góry,
Hutnicza 1/1, 
tel. 32 285 82 10
32 390 01 52
poradnia@proteco.net.pl

Zaświadczenie lekarskie po wykonanym badaniu należy dostarczyć do szkoły.

Od 21 do 28 lipca 2022 r. do godz. 1500

Złożenie:

 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty,
 • zaświadczenia lekarskiego z medycyny pracy,
29 lipca 2022 r. do godz. 1400 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
Skip to content