Numer telefonu

+48 32 285 74 18

Email

sekretariat@tlbrynek.edu.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Szanowny Rodzicu Kandydata dziękujemy za zainteresowanie naszą szkołą, drogi uczniu cieszymy się, że chcesz uczyć się w technikum leśnym w Brynku.

Aby lepiej poznać technikum leśne i dowiedzieć się więcej o naszej działalności zapraszamy Cię do zapoznania się z filmami promocyjnymi znajdującymi się na stronie internetowej szkoły, tutaj. Interesujące relacje z wydarzeń szkolnych znajdują się również na szkolnym profilu facebookowym, tutaj. Śledź również ogłoszenia pojawiające się na naszej stronie internetowej, gdzie informujemy o spotkaniach organizowanych dla kandydatów i ich rodziców.

 

UWAGA: PONIŻEJ INFORMACJE ZESZŁOROCZNE.
AKTUALIZACJA ODBĘDZIE SIĘ W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA
https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

VULCAN Rekrutacja 2023 – przewodnik dla kandydata rejestrującego się samodzielnie w systemie: https://youtu.be/-II5pc62VRc

I. Termin składania wniosków wraz z odpowiednią dokumentacją o przyjęcie do szkoły:

Od 15 maja do 19 czerwca 2023 r. do godz. 1500 – składanie wniosków (wydruków z systemu elektronicznego,) do szkoły pierwszego wyboru

 • INTERNAT DLA CHĘTNYCH

II. Terminy i czynności postępowania rekrutacyjnego:

1. Od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r. do godz. 1500

Kandydat dostarcza do szkoły:
– świadectwa ukończenia szkoły,
– zaświadczenia o wyniku egzaminu zewnętrznego,
– kartę zdrowia,
– akt urodzenia,
– podanie o miejsce w internacie dla chętnych,
– dokumentację dodatkową, jeśli kandydat posiada, któryś z wymienionych dokumentów:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu minimum wojewódzkim,
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych,
 • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną.
2. Do 10 lipca 2023 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności,
3. Do 17 lipca 2023 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach,
4. 18 lipca 2023 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
5. Od 15 do 20 lipca 2023 r. do godz. 1500 Wydanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie Szczegółowe informacje dotyczące badań lekarskich ukażą się na stronie szkoły
6. Od 18 do 25 lipca 2023 r. do godz. 1500

Złożenie:

 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, o ile nie został wcześniej złożony,
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty, o ile nie został wcześniej złożony,
 • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych wydanego przez lekarza medycyny pracy,
7. 26 lipca 2023 r. do godz. 1400 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły,
8. Do 31 lipca 2023 r. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia,
9. Do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia,
10. Do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
11. Do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Kryteria przyjęcia i zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej i szczególne osiągnięcia:

Zagadnienie

Punktacja szczegółowa

Punktacja maksymalna

język polski

dopuszczający – 2 punktów

18 punktów

dostateczny – 8 punktów

dobry – 14 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

celujący – 18 punktów

matematyka

jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

biologia

jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

język obcy nowożytny, wiodący

jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem

7 punktów

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
 • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
 • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

 • tytułu  finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 pkt.
 • tytułu  laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 pkt.
 • tytułu  finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy i innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym – 4 pkt.
 • krajowym – 3 pkt.
 • wojewódzkim – 2 pkt.
 • powiatowym – 1 pkt.

18 punktów

Aktywność społeczna na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

3 punkty

Egzamin zewnętrzny                                                                     

100 punktów

 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu zewnętrznego:

 •  język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
 • matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
 • język obcy nowożytny – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent.

 

maksymalnie 35 punktów

maksymalnie 35 punktów

maksymalnie 30 punktów

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

 

200 punktów

Absolwentom zwolnionym przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust.2 ustawy o systemie oświaty, z egzaminu ósmoklasisty lub obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty ustala się punktację zgodnie z §8 art.1 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737)

 • Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów.
 • Nieprzekazanie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia
  o wynikach testu egzaminu zewnętrznego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie technik leśnik jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w naszej szkole i skreśleniem z listy kandydatów do klasy pierwszej.
Skip to content