Numer telefonu

+48 32 285 74 18

Email

sekretariat@tlbrynek.edu.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Zespół Szkół
Leśnych i Ekologicznych

im. Stanisława Morawskiego w Brynku

Ogłoszenia

Staże uczniowskie w Zespole Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku
 • nazwa beneficjenta: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • wartość projektu i dofinansowania: 566 527.50 zł, w tym: 535 053.75 zł dofinansowania Funduszy Europejskich 31 473.75 zł z Budżetu Państwa
 • okres realizacji: 01.03.2024 -30.09.2024 r. 
 • cel projektu:

Celem głównym projektu jest nabycie kwalifikacji przez 100% z 110 uczniów/uczennic (27 kobiet+83 mężczyzn) z Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku poprzez realizację staży uczniowskich w okresie 01.03.2024-30.09.2024 r. Grupa docelowa to 110 uczniów/uczennic klas III – V z Technikum Leśnego w Zespole Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku kształcący się na kierunku technik leśnik. Min. 4 uczestników projektu (2K, 4M) będą to uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych (zg. z Rozp. MEN z 9.08.2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedag. w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, kryt. dodatkowe szczegółowe 2), w tym 4 osoby z niepełnosprawnościami.

 • zakładane efekty, główne korzyści – gł. wskaźniki projektu to:
  • liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zaw. uczestniczących w stażach uczniowskich – 110 (27K, 83M);
  • liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu – 110 (27K, 83 M);
  • liczba dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, objętych wsparciem – 4 os. (1K, 3M);
  • liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem – 1;
  • zdjęcia, filmy, multimedia – niech wszyscy zobaczą i usłyszą o Twoim projekcie.

#FunduszeUE , #FunduszeEuropejskie.

orkiestra-ogloszenie08.2023
Orkiestra TL Brynek

🌳🌲 Próby naszej orkiestry odbywają się w niedziele i środy o godz 2000 w czytelni w internacie. Darz Bór !

Kilka słów z zakończonego Erasmusa w Hiszpanii. Zobacz filmik na Youtube.

Las jest w nas

e-dziennik

Brynek z drona

Wirtualny spacer

Wirtualny spacer

Skip to content