Numer telefonu

+48 32 285 74 18

Email

sekretariat@tlbrynek.edu.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

1.03.2024
Ogłoszenie wyników naboru otwartego w celu wspólnej realizacji projektu

 

1. Zobacz harmonogram form wsparcia PDF
2. Zobacz plakat PDF
3. Zobacz regulamin projektu PDF

Staże uczniowskie w Zespole Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku
 • nazwa beneficjenta: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • wartość projektu i dofinansowania: 566 527.50 zł, w tym: 535 053.75 zł dofinansowania Funduszy Europejskich 31 473.75 zł z Budżetu Państwa
 • okres realizacji: 01.03.2024 -30.09.2024 r. 
 • cel projektu:

Celem głównym projektu jest nabycie kwalifikacji przez 100% z 110 uczniów/uczennic (27 kobiet+83 mężczyzn) z Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku poprzez realizację staży uczniowskich w okresie 01.03.2024-30.09.2024 r. Grupa docelowa to 110 uczniów/uczennic klas III – V z Technikum Leśnego w Zespole Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku kształcący się na kierunku technik leśnik. Min. 4 uczestników projektu (2K, 4M) będą to uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych (zg. z Rozp. MEN z 9.08.2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedag. w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, kryt. dodatkowe szczegółowe 2), w tym 4 osoby z niepełnosprawnościami.

 • zakładane efekty, główne korzyści – gł. wskaźniki projektu to:
  • liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zaw. uczestniczących w stażach uczniowskich – 110 (27K, 83M);
  • liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu – 110 (27K, 83 M);
  • liczba dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, objętych wsparciem – 4 os. (1K, 3M);
  • liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem – 1;
  • zdjęcia, filmy, multimedia – niech wszyscy zobaczą i usłyszą o Twoim projekcie.

#FunduszeUE , #FunduszeEuropejskie.

31 marca 2024r. zakończyliśmy projekt Erasmus+ w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe pt. Edukacja- Szkolenia- Praktyka Uczniów w Technikum Leśnym w Brynku. Dzięki udziale w tym przedsięwzięciu, dwie grupy 15 osobowe wzięły udział w praktykach zawodowych w  Granadzie w Hiszpanii. Praktyki zakończone wydanym Certyfikatem, trwały trzy tygodnie, a młodzież naszej szkoły pracowała przez ten czas u lokalnych pracodawców z branży leśnej. Wyjazd  to nie tylko podniesienie jakości kształcenia zawodowego, ale i kształtowanie kompetencji językowych  i kluczowych takich jak przedsiębiorczość czy kreatywność. Dzięki wsparciu funduszy unijnych mogliśmy również wzbogacić nasz ogród botaniczny o nowe gatunki roślin jak i edukacyjną jego część w postaci tablic informacyjnych, którymi pochwalimy się za jakiś czas.  Zapraszamy to obejrzenia filmiku podsumowującego pobyt.

 • tytuł projektu → Kompetentni uczniowie w Zespole Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku;
 • nazwa beneficjenta → MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
 • nazwa partnera → PROJECT HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 • źródło finansowania → Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.
  Całkowita wartość projektu: 1 590 338,74 zł , Wartość dofinansowania: 1 510 821,80 zł , w tym Europejski Fundusz Społeczny: 1 351 787,92 zł , Budżet Państwa: 223 033,88 zł
 • okres realizacji → 01.01.2021 – 31.03.2022
 • krótki opis projektu → Cel główny to podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów Technikum Leśnego z Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. S. Morawskiego w Brynku zwiększające ich szanse na rynku pracy przez m.in. realizację staży uczniowskich, doradztwo edukacyjno-zawodowe, dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i kursy, a także podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli i podniesienie jakości nauczania poprzez w wyposażenie w sprzęt niezbędny do kształcenia zawodowego.

DOKUMENTACJA

do pobrania:

Działania realizowane w latach 2021-2022 będą współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny. Projekt obejmuje:

 1. 1. Wsparcie uczniów:
 • płatne staże u pracodawców,
 • zajęcia wyrównawcze z kluczowych przedmiotów,
 • kurs obsługi żurawi przenośnych,
 • kurs obsługi maszyn wielooperacyjnych,
 • kurs operatora dronów,
 • kurs brakarski,
 • kurs szczepienia drzew i krzewów,
 • kurs florystyczny,
 • kurs identyfikacji grzybów,
 • kurs wspinaczki drzewnej,
 • kurs identyfikacji roślin naczyniowych,
 • doradztwo zawodowe.
 1. 2. Wsparcie nauczycieli:
 • studia podyplomowe,
 • kurs obsługi maszyn wielooperacyjnych,
 • kurs operatora dronów,
 • kurs brakarski,
 • kurs florystyczny,
 • kurs European Tree Worker,
 • kurs na prawo jazdy kat. T.
 • kurs obsługi programu QGIS.
 1. 3. Doposażenie Szkoły:
 • symulator maszyn wielooperacyjnych
 • dron z kamerą multispektralną.
Program został zaplanowany na okres 36 miesięcy: od 01 grudnia 2020 roku do 31 stycznia 2023 roku, który jest koordynowany przez organizację SAMIedu Vacational Education z Finlandii, reprezentowaną przez Panią Anne-Mari Behm.
W programie będą uczestniczyć placówki dydaktyczne o profilu leśnym z 5 Państw: Kpedu Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Kokkola-Finlandia, Luua Metsanduskool, Luua-Estonia, Berufskolleg am Eichholz, Arnsberg-Niemcy, De Wijnpers, Leuven-Belgia i Polski. Głównym koordynatorem jest szkoła fińska KPEDU, a koordynatorem projektu z ramienia naszej szkoły jest mgr inż. Tadeusz Kiedrzyn – nauczyciel zawodu.

Program zatytułowany „Forest Boost” obejmie 6 spotkań tematycznych we wszystkich krajach współpartnerów. Głównym celem programu jest ukazanie różnorodności i innowacyjności w zarządzaniu i gospodarce leśnej oraz zwiększenie mobilności pracowników na rynku pracy. Ustalonym językiem programu jest angielski. Pierwsze spotkanie odbędzie się w grudniu 2020 roku i będzie spotkaniem dla kadry prowadzącej. W programie zostały zawarte obostrzenia związane z pandemią Covid-19. Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych otrzyma dofinansowanie na kwotę 15 409.00 EUR, która zostanie przeznaczona na organizację i realizację programu zgodnie z założeniami:
 • Zarządzanie i wdrażanie projektu – 6500.00 EUR
 • Realizacja międzynarodowego spotkania w naszej szkole – 1725.00 EUR
 • Nauczanie i warsztaty edukacyjne programu – 7184.00 EUR
W związku z zaistniałą sytuacją i akceptacją przedłożonego Programu wymiany dobrych praktyk występujemy z prośbą o zaakceptowanie udziału naszej szkoły w projekcie i umożliwienie otrzymania dofinansowania z programu Erasmus+.KA202-3EE0EDECK-EN.Wymiana dobrych praktyk na zaplanowaną kwotę pieniężną.

Nasza szkoła obecnie realizuje projekt eTwinning: L’alimentation saine, c’est a notre portée! (Zdrowe odżywianie jest w naszym zasięgu!). W projekcie biorą udział uczniowie ze szkoły Colegiul National „Gh. Rosca Codreanu” z Barlad w Rumunii, a językiem podejmowania działań w ramach projektu jest język francuski.
       W ramach projektu uczniowie dzielą się informacjami na temat zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania, mogą porównać swoją wiedzę na temat oraz dowiedzieć się, jak wygląda styl życia młodzieży mieszkającej w kraju partnerskim.

W naszej szkole realizowany jest projekt w ramach programu Erasmus + zatytułowany „Innowacyjne strategie kształcenia młodzieży w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów odnawialnych” (2015-2017).

W ramach tego projektu uczniowie i nauczyciele technikum mają możliwość, poprzez współpracę z innymi placówkami europejskimi, poznania nowych technik nauki i nauczania w tej dziedzinie. Projekt realizowany jest wraz z czterema innymi szkołami z następujących państw europejskich: Rumunii (koordynator projektu), Francji, Włoch i Hiszpanii.

Jego językiem roboczym jest język francuski, a celem promowanie ochrony środowiska w społeczności szkolnej poprzez innowacyjne strategie, które obejmują m.in. zastosowanie nowych technologii. Uczniowie i nauczyciele będą mogli uczestniczyć w warsztatach ekologicznych, konferencjach wirtualnych, kursach we Francji, Włoszech, Polsce, a także w Międzynarodowym Sympozjum, które odbędzie się w Rumunii w 2017 roku i będzie zorganizowane w celu zaprezentowania produktów intelektualnych wykonanych przez wszystkich partnerów projektu. Produkty te obejmują przewodnik metod nauczania w zakresie wykorzystania zasobów naturalnych oraz słownik zasobów w językach krajów uczestniczących w projekcie.

Pierwsze spotkanie w Hiszpanii

Pierwsze spotkanie nauczycieli z pięciu szkół partnerskich odbyło się w dniach 29 października – 2 listopada 2015 w IES Luis García Berlanga w San Juan de Alicante w Hiszpanii. Celem spotkania było omówienie i zaplanowanie działań w ramach projektu. W tych dniach zaprezentowano w szkole goszczącej wystawę fotografii zatytułowaną „Krajobrazy, tradycje i zasoby naturalne” przedstawiającą państwa partnerskie, jak również ekspozycję charakterystycznych dla tych krajów przedmiotów. Wystawę tę będzie można podziwiać przez dwa lata trwania projektu w Miejskim Domu Kultury. Przedstawiciele szkół partnerskich wzięli udział w spotkaniu z burmistrzem miasta, a także w ramach wymiany dobrych praktyk odbyli wizytę w Parku Krajobrazowym la Albufera. Park ten stanowi najważniejszą strefę wilgotną w rejonie Walencji, nie tylko ze względu na zajmowany obszar (11000 ha), ale także ze względu na walory ekologiczne, głównie żyjące tu ptaki wodne. W Muzeum Etnologicznym w la Isla de El Palmar, plany i tablice informacyjne umożliwiły zrozumienie powstania i położenia obszaru chronionego la Albufera, a także wyjaśniony został proces uprawy ryżu oraz ukazane zostały sposoby rybołówstwa, tradycyjnych zajęć zamieszkałej tam ludności. W programie wizyty znalazły się także wycieczka do Walencji oraz udział w jarmarku w miejscowości Cocentaina, które dostarczyły niezapomnianych wrażeń.

Udział w tym projekcie to okazja do doskonalenia swoich umiejętności językowych, poznania innych kultur, nawiązania nowych znajomości, a przede wszystkim do rozwijania zainteresowań związanych z ochroną środowiska oraz wykorzystaniem zasobów naturalnych.

„Innowacyjne strategie kształcenia młodzieży w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów odnawialnych” – Poznań

Uczniowie biorący udział w projekcie „Innowacyjne strategie kształcenia młodzieży w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów odnawialnych” europejskiego programu Erasmus+ w dniu 11.02 uczestniczyli w wyjeździe studyjnym na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Warsztaty zaproponowane przez pracowników Uniwersytetu pozwoliły uczniom poznać właściwości fizyczne i cieplne drewna. W praktyce sprawdziliśmy m.in. czym jest gęstość drewna
i porowatość. Dodatkowo przekonaliśmy się, że można pić przez fragment drewna jak przez rurkę. Zapoznaliśmy się
z najnowszymi technologiami określania ciepła spalania drewna
i produktów biomasy tj: miskantus czy krzewy Goi. Pomiędzy warsztatami zwiedziliśmy wydział Technologii Drewna inspirując się możliwościami przetwarzania go do różnych celów tj.: meblarstwo, konstrukcje czy energia odnawialna. Naszym przewodnikiem był Pan dr hab. Aleksander Dziurzyński – absolwent Technikum Leśnego w Brynku. Po wyczerpujących warsztatach mieliśmy okazję zwiedzić Rynek i Stare Miasto w Poznaniu oraz posmakować przepysznych Świętomarcińskich Rogali.

WYJAZD STUDYJNY DO TARTAKU „OLCZYK W ŚWIDNIE”

Dnia 14 kwietnia 2016 r. w ramach realizacji programu Erasmus + uczniowie biorący udział w projekcie odwiedzili Tartak „OLCZYK” w Świdnie. Zapoznali się tam z kompleksową pracą tartaku – jednego z największych zakładów przemysłu drzewnego w Polsce. Przedstawiona została im przede wszystkim praca linii produkcyjnych pelletu, a także możliwości jego zastosowania. Temat ten związany jest nieodłącznie z odnawialnym źródłem energii jakim jest drewno. Dodatkowo, w ramach poznawania walorów polskiej przyrody uczniowie zwiedzili jedną z najpiękniejszych jaskini w Polsce – Jaskinię Raj w Chęcinach.

Wyjazd młodzieży do szkółki leśnej w Orzeszu – Woszczycach

W ramach realizacji programu Erasmus + grupa uczniów w dniu 25 kwietnia zwiedzała szkółkę leśną w Orzeszu – Woszczycach, należącą do Nadleśnictwa Kobiór. W szkółce typu kontenerowego produkowane są sadzonki głównie gatunków liściastych (dęba szypułkowego i buka) oraz sosny z zakrytym systemem korzeniowym. Naszym przewodnikiem i doskonałym nauczycielem był podleśniczy Jacek Sapota, który opowiadał nam o technologii siewu w kasetach oraz o tajnikach hodowli szkółkarskiej w namiotach foliowych oraz na polach zraszania. Uczniowie dzięki wyjazdowi mogli porównać szkółkę gruntową – z Nadleśnictwa Brynek z nowoczesną kontenerową z Nadleśnictwa Kobiór. Dodatkową atrakcją dla młodzieży była możliwość zwiedzania ogrodów pokazowych Kapias w Goczałkowicach-Zdroju, gdzie po trudach zdobywania wiedzy wszyscy mogli się zrelaksować i rozmarzyć nad pięknem wczesnowiosennej przyrody.

Szkolenie nauczycieli w ramach programu Erasmus + w Borgo na Korsyce

Drugie spotkanie nauczycieli w ramach projektu Erasmus + odbyło się w dniach 13-19 maja 2016r. w miejscowości Borgo na Korsyce.

Spotkanie nauczycieli z pięciu szkół partnerskich miało charakter szkoleniowy, a program obejmował m.in. obecną sytuację zasobów w Europie, wpływ środków ochrony roślin na środowisko, strategie ochrony i efektywnego wykorzystania zasobów na Korsyce, metody formalne i nieformalne kształcenia uczniów w zakresie ochrony środowiska oraz efektywnego wykorzystania zasobów odnawialnych.

W ramach szkolenia nauczycie odwiedzili Krajowy Instytut Badań Agronomicznych (Institut National de Recherche Agromique) INRA w miejscowości San-Giuliano, gdzie zapoznali się z badaniami prowadzonymi na różnych odmianach drzew cytrusowych oraz poznali różne sposoby nawadniania. Nauczyciele mieli również możliwość zobaczyć Rezerwat Naturalny i staw Biguglia o długości 11 km, stworzony w celu ochrony naturalnych siedlisk ptactwa wodnego. W stawie tym wody słodkie mieszają się z wodami morskimi. W ramach szkolenia nauczyciele zapoznali się z funkcją żywopłotów zakładanych wśród upraw rolnych oraz skutkami stosowania środków ochrony roślin. Uczestniczyli w tworzeniu żywopłotów dzielących kwatery upraw cytrusów oraz poznali trendy projektowania ogrodów w klimacie śródziemnomorskim.

Korsykanie, w równym stopniu co o swój korsykański język i tradycję, dbają o naturę. Park Krajobrazowy chroni 40 proc. powierzchni wyspy.

Podczas pobytu uczestnicy szkolenia mieli okazję zobaczyć ogród Romieu w Bastii, gdzie poznali najciekawsze gatunki korsykańskiej flory, a także park Saleccia z wyjątkowymi kolekcjami roślinnymi, który jednocześnie jest miejscem wypoczynku, odkryć i inspiracji.

Oprócz zagadnień zawodowych nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z kulturą, historią i zabytkami wyspy Korsyki.

Miasto Bastia stanowiło niegdyś siedzibę genueńskiego gubernatora oraz było najważniejszym miastem na Korsyce. W niedawno odnowionym genueńskim Pałacu Gubernatora znajduje się Muzeum Etnograficzne. W centrum dzielnicy Terra Vecchia jest malowniczy stary port, pełniący obecnie funkcję portu jachtowego, nad którym góruje kościół pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela. Jego piękna barokowa fasada z wysokimi wieżami jest symbolem miasta.

Szczególnym miastem jest Corte – mimo, że niewielkie, odegrało dużą rolę w historii Korsyki. Jako, że było położone w trudno dostępnych górach i daleko od wybrzeża, stanowiło centrum korsykańskiej walki o niepodległość – pełniło rolę tajnej stolicy. Miasto było siedzibą Pascala Paoli, bohatera korsykańskiej walki o niepodległość, który założył tu również uniwersytet.

Innym ciekawym miejscem na wyspie jest Ile Rousse. Nie jest to typowe miasto korsykańskie, jego palmy, strojne sklepy, schludne ogródki kwiatowe przypominają raczej francuską Rivierę. Przedstawiciele szkół z Polski, Hiszpanii, Włoch i Rumunii mieli również możliwość podziwiania talentów muzycznych uczniów i nauczycieli Liceum Agricole w Borgo. Zorganizowany przez gospodarzy Francji wieczór piosenki korsykańskiej był niezapomnianym przeżyciem artystycznym.

„Innowacyjne strategie kształcenia młodzieży w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów odnawialnych” – Technikum Leśne w Brynku

W dniach 7 – 11 października 2016 r. Technikum Leśne w Brynku było gospodarzem kolejnego już spotkania realizowanego w ramach projektu Erasmus + pt. „Innowacyjne strategie kształcenia młodzieży w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów odnawialnych”. Odwiedzili nas uczniowie oraz nauczyciele z Rumunii, Korsyki, Hiszpanii oraz Włoch. Spotkanie z partnerami miało charakter szkoleniowy i obejmowało zarówno  teoretyczne jak i praktyczne zagadnienia dotyczące zasobów odnawialnych.
Pierwszego dnia goście zostali uroczyście przywitani przez dyrektora szkoły p. Ireneusza Gudowicza oraz społeczność szkolną. Po zakończeniu części oficjalnej  Zespół Sygnalistów Myśliwskich Technikum Leśnego w Brynku wykonał kilka utworów muzycznych. W dalszej części programu została przedstawiona prezentacja multimedialna na temat historii szkoły, następnie goście zwiedzili pałac, budynek szkolny oraz ogród botaniczny.
Popołudniu pod przewodnictwem pana Podleśniczego z Nadleśnictwa Brynek bacznie obserwowali i podziwiali uroki lasu. Poznali walory ścieżki edukacyjnej oraz fotografowali ciekawe elementy krajobrazu leśnego. W trakcie rozmowy z leśnikiem zadawali wiele pytań, wykazując dociekliwą i aktywną postawę badawczą.
Uczniowie oraz nauczyciele szkół partnerskich  zwiedzili Elektrownię Połaniec, która jest jednym z największych polskich producentów energii odnawialnej, dzięki instalacji współspalania biomasy z węglem kamiennym.
W ramach programu goście odwiedzili Tartak Olczyk – jeden z największych zakładów przemysłu drzewnego w Polsce. Zapoznali się z pracą nowoczesnych linii produkcyjnych tarcicy, płyt klejonych i peletu drzewnego. Nowoczesny, wciąż rozwijający się zakład zrobił na naszych partnerach ogromne i pozytywne wrażenie.
Program szkoleniowy obejmował także wizytę w Nadleśnictwie Wisła gdzie młodzi ludzie bliżej poznali polskie środowisko przyrodnicze, zobaczyli jak wygląda początek produkcji leśnej na szkółce. Odwiedzili  Wolierową Hodowlę Głuszców dzięki czemu zaznajomili się z historią ochrony  jednego z najpiękniejszych i najbardziej zagrożonych gatunków w Polsce.
Goście zobaczyli również Elektrownię Wodną Porąbka – Żar wykorzystującą jako zbiornik dolny Jezioro Międzybrodzkie, którego zapora znajduje się w Międzybrodziu Bialskim, natomiast górny zbiornik (całkowicie sztuczny ) wybudowany jest na szczycie góry Żar. O lokalizacji elektrowni zadecydowały wyjątkowo korzystne warunki topograficzne, a bliskość gór i jeziora sprawia, że jest jedyną w swoim rodzaju atrakcją turystyczną.
W ramach szkolenia zoorganizowany został konkurs na plakat pt. „ENERGIA ODNAWIALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”, który realizowany był w trzech sferach: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”, „Ochrona środowiska“, oraz „Zielona energia i zdrowe środowisko“. Uczniowie zostali podzieleni na zespoły, które miały za zadanie wykonanie plakatu na każdy z podanych tematów przy użyciu produktów z odzysku. Osoby biorące udział w konkursie wykazały się dużą pomysłowością i niezwykłą  kreatywnością.
Oprócz zagadnień zawodowych nasi goście mieli możliwość zapoznania się z kulturą, historią i zabytkami naszego kraju. Odwiedzili dawną stolicę Polski – Kraków, gdzie zobaczyli   najważniejsze jej zabytki: Katedrę na Wawelu z Kryptą Wieszczów Narodowych i Dzwonem Zygmunta, dziedziniec Zamku Królewskiego, Kościół Mariacki oraz Sukiennice. Nasi goście podkreślali, że są pod wrażeniem Krakowa i zawsze będą pamiętać tę niesamowitą wycieczkę. Innego dnia odwiedzili  Kopalnię Soli w Wieliczce, jeden z najcenniejszych zabytków kultury materialnej i duchowej na ziemiach polskich, obiekt wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.
Wizyta naszych partnerów była bardzo owocna, pozwoliła nam na wymianę doświadczeń i zacieśnianie więzi z Europą.
 
 

Wyjazd młodzieży do Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

W dniu 5 kwietnia 2017 r. w ramach realizacji programu Erasmus + grupa uczniów zwiedziła  Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Między innymi zobaczyliśmy wystawę przyrodniczą, związaną z różnymi typami siedlisk leśnych, które warunkują produkcyjność i jakość drzewostanów. Była to bardzo owocna wizyta, która poszerzyła wiedzę i horyzonty naszych uczniów.

Wizyta szkoleniowa w Fano we Włoszech

W dniach 6 – 12 kwietnia 2017 r. w ramach programu Erasmus + pt. Innowacyjne strategie kształcenia młodzieży w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów odnawialnych grupa młodzieży oraz nauczycieli Technikum Leśnego w Brynku wyjechała na szkolenie do Fano we Włoszech. Projekt, którego językiem roboczym jest język francuski, ma na celu promowanie ochrony środowiska w społeczności szkolnej poprzez popularyzowanie innowacyjnych strategii nauczania obejmujących zastosowanie nowoczesnych technologii.

               Uczniowie oraz nauczyciele z pięciu szkół partnerskich podczas pobytu w Fano odwiedzili ośrodek agroturystyczny Country House Ca „Virginia”, który położony jest w malowniczych wzgórzach Montefeltro Urbino. W ośrodku tym, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój odgrywają ważną rolę. Cała nieruchomość jest zaopatrywana za pomocą systemu fotowoltaicznego i energii geotermalnej. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 200 kW jest jedną z największych budowli w regionie i zaopatruje całą nieruchomość. Country House Ca „Virginia” nazywają siebie  Green Community Area  i posiadają certyfikat ISO 14000.

            Uczestnicy szkolenia mieli również okazję zobaczyć w miasteczku Pesaro rodzinny, ekologiczny hotel „Nautilus” zbudowany z drewna. Zastosowano w nim technologie i metody zgodne z ekologicznym podejściem do środowiska między innymi energooszczędne żarówki, perlatory założone na kranach, „inteligentną” klimatyzację, która uruchamia się wtedy, gdy w pomieszczeniu panują określone warunki. Woda ogrzewana jest za pomocą ciepła uzyskanego dzięki systemowi fotowoltaicznemu. W hotelu mogliśmy również spotkać wiele przedmiotów wykonanych z materiałów biodegradowalnych oraz odnawialnych. Budynek zbudowany jest w całości z drewna, surowca, który może zagwarantować wysokie funkcje komfortu i bezpieczeństwa.

            Program szkoleniowy obejmował także wizytę w warsztacie zajmującym się produkcją sieci rybackich. Są one szyte ręcznie, w tradycyjny, bardzo solidny sposób o oczkach dostosowanych do wielkości i kształtu łowionych ryb. Przedstawiono tam informacje dotyczące  propagowania zrównoważonego rozwoju oraz poprawy jakości życia i stanu środowiska na obszarach rybackich. Miarowe użytkowanie ekosystemów wodnych wraz z ich bogatą ichtiofauną wymaga wsparcia poprzez wypracowanie polityki rozwoju, w celu zachowania jej bioróżnorodności dla przyszłych pokoleń. Ryby i ich produkty mają wpływ na atrakcyjność regionu i zwiększają dochód osób pracujących w branży rybackiej oraz lokalnej społeczności. Uważa się zatem, że nadrzędną zasadą w relacjach między rybołówstwem a racjonalnym zarządzaniem zasobami środowiska wodnego jest zasada mądrego samoograniczenia.

               W ramach szkolenia zorganizowany został konkurs pt. ”MODA  EKOLOGICZNA”. Celem konkursu było poszerzanie wiedzy oraz propagowanie idei czystego środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju jak również popularyzowanie zagadnień dotyczących segregacji i recyklingu. Konkurs polegał  na wykonaniu i zaprezentowaniu strojów ekologicznych z surowców wtórnych. Miał na celu podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży, propagowanie właściwych postaw, wyzwolenie artystycznych emocji, inspiracji twórczych z recyklingu, a także integrację uczniów. To, co jest najbardziej potrzebne do tworzenia mody z recyklingu to wyobraźnia i odrobina zdolności manualnych. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się dużą pomysłowością, a stroje były ciekawe, kolorowe i precyzyjnie wykonane.

               Oprócz zagadnień zawodowych mieliśmy możliwość zapoznania się z kulturą, historią i zabytkami Włoch. Odwiedziliśmy miasteczko Urbino, które zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Najbardziej znanym zabytkiem Urbino, a jednocześnie najczęściej odwiedzanym, jest Pałac Książęcy. Jest to jeden z przykładów architektonicznych i artystycznych z okresu renesansu włoskiego. Pałac jest siedzibą Narodowej Galerii w Marche. Mieliśmy również okazję zwiedzić San Marino – państwo, które uważa się za najstarszą istniejącą republikę świata, utworzoną w 301 roku przez chrześcijańskiego budowniczego, kamieniarza zwanego świętym Marinusem i  jedno z najmniejszych państw Europy. Ogromne wrażenie zrobiło na nas miasteczko Fano, gdzie mieści się partnerska szkoła.  Założone jako rzymska kolonia było domem marynarzy i rybaków. Kilkakrotnie w swojej historii było podbijane i oswobadzane. Znajduje się w nim wiele zabytków: łuk Augusta, pałac, katedra, klasztor i kościoły.

               Wyjazd do Włoch był wspaniałą okazją do doskonalenia umiejętności językowych, poznania innych kultur oraz nawiązania nowych znajomości. Podczas realizacji naszego projektu poszerzyliśmy wiedzę uczniów z zakresu ekologii, recyklingu i dbania o środowisko. Jednak to, co najbardziej zaprocentowało, to tzw. umiejętności miękkie. Uczniowie doskonaliły swoje zdolności interpersonalne, komunikację, planowanie, czy rozwiązywanie problemów. To niezwykle cenne doświadczenia.

Wycieczka do Osikowej Doliny

28.04.2017 r. w ramach programu Erasmus + grupa 20 uczniów z klasy I i II uczestniczyła w warsztatach rękodzieła z wykorzystaniem wiórów osikowych. To nietypowe zastosowanie drewna jest w Koziegłowach piękną tradycją sięgającą XIX w. Początkowo plecione tu były przede wszystkim kapelusze, dziś każdy znajdzie coś dla siebie. Warsztaty były dla nas dobrą zabawą i z pewnością lekcją cierpliwości.  

Instytut Elektrotechniki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej

09.05. 2017 r. odbyły się kolejne zajęcia w ramach projektu Erasmus +. Uczniowie naszej szkoły odwiedzili  Instytut Elektrotechniki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej. Wysłuchaliśmy wykładu na temat źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem energii słonecznej, energii wiatru oraz wykorzystania biomasy. W ramach ćwiczeń laboratoryjnych dowiedzieliśmy się, jak działa elektrownia, a nawet uruchomiliśmy minielektrownię.

Wizyta w Elektrowni Szczytowo – Pompowej Porąbka – Żar

W dniu 25 maja 2017 r. uczniowie naszej szkoły odwiedzili elektrownię szczytowo-pompową Porąbka-Żar w miejscowości Międzybrodzie Bialskie. Przewodnik oprowadził nas po podziemnej komorze, w której energia wody zamieniana jest na energię elektryczną. Jako jedna z czterech w Polsce działa również w drugą stronę, gdyż głównym celem jej działalności jest produkcja energii w czasie jej niedoborów i wykorzystanie energii elektrycznej gdy jest jej na rynku za dużo. Uczniowie byli pod wielkim wrażeniem instalacji, która na zewnątrz wygląda bardzo skromnie. Wyprawa odbyła się w ramach realizacji programu Erasmus+ i pogłębiania wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii.

Europa i zasoby odnawialne

W dniu 14 czerwca odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Europa i zasoby odnawialne” w ramach programu Erasmus +. Konkurs odbył się w trzech kategoriach: rysunek, plakat i esej. Zwycięskie prace wzięły udział w konkursie międzynarodowym w Fano, we Włoszech. Jest nam bardzo miło poinformować, że rysunek Ilony Sawickiej z kl. Ib zdobył 1wsze miejsce, esej Emila Fiszera z kl. IIa 2gie, a plakat Daniela Lebka z kl. IIIb – 3cie miejsce. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Spotkanie podsumowujące projekt Erasmus + w Iasi w Rumunii

Ostatnie spotkanie przedstawicieli szkół współpracujących w projekcie „Innowacyjne strategie nauczania młodzieży w zakresie wykorzystania zasobów odnawialnych” w ramach programu Erasmus + odbyło się w dniach 9-11.06. w Iasi, w Rumunii i było zwieńczeniem dwuletniej współpracy partnerskiej.  W czasie tego spotkania każdy z partnerów przedstawił działania podjęte w kraju w ramach projektu, dokonano podsumowania oraz ewaluacji. Podczas wizyty w Rumunii, uczestnikom przedstawiono spektakl w języku francuskim przygotowany przez uczniów. Ponadto zagraniczni goście zwiedzili szkołę, miasto Iasi oraz najbliższą okolicę, m.in. Czerwone Jezioro oraz Wąwóz Bicaz.

Wizyta w elektrowni wodnej Młyn Thiel w Żędowicach

W ramach programu Erasmus+ uczniowie naszej szkoły odwiedzili małą elektrownię wodną Młyn Thiel w Żędowicach. Właściciel opowiedział nam w jaki sposób funkcjonuje elektrownia wodna oraz objaśnił warunki prawne prowadzonej działalności.

Zwiedziliśmy również stary młyn, w którym powstała elektrownia.

Miłym dodatkiem do wycieczki był spływ kajakowy Małą Panwią, wijącą się pośród lasów.

Zapraszamy do galerii, w której można podziwiać piękno rzeki i naszą nową prawie wakacyjną opaleniznę:) 

Wyjazd do Nadleśnictwa Rudy Raciborskie

W dniach 19 i 21.06.2017 r. klasy drugie w ramach programu Erasmus + wyjechały do Nadleśnictwa Rudy Raciborskie. Zapoznali się tam z: zabytkową zielenią Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach, rezerwatem Łężczok, pożarzyskiem w Kuźni Raciborskiej oraz szkółką kontenerową w Nędzy, która produkuje sadzonki mikoryzowe.

Wyjazd ten okazał się bardzo ciekawy i pouczający.

 

 

Skip to content