Numer telefonu

+48 32 285 74 18

Email

sekretariat@tlbrynek.edu.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Kształcenie w Zespole Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku trwa 5 lat i kończy się egzaminem maturalnym oraz zawodowym.

Oprócz przedmiotów ogólnych wykładane są następujące przedmioty zawodowe: hodowla lasu, ochrona lasu, użytkowanie lasu, urządzanie lasu, maszynoznawstwo, gospodarka łowiecka, ekonomika leśna.

W szkole można uczyć się czterech języków obcych: niemieckiego, angielskiego, francuskiego i hiszpańskiego.

Struktura programu nauczania w technikum 5 letnim po szkole podstawowej, podstawa programowa od 2019r.
Nazwa przed­miotuLiczba godzin w poszczególnych
latach nauki
ra­zem
IIIIIIIVV
Hodowla lasu6060604515/ ––240
Ochrona lasu6060304515/ ––210
Gospo­darka łowiecka 45   45
Edukacja leśna60    60
Urządza­nie lasu 60303015/ ––135
Użyt­ko­wanie lasu6060453015/ ––210
Biologia leśna6015/ ––    75
System Informa­tyczny Lasów Państwo­wych  1560 75
Ekonomika leśnictwa 30   30
Maszy­no­zna­wstwo leśne30    30
Język obcy zawo­dowy 60   60
Zajęcia prak­tyczne  18018090/ ––450
Doda­tkowa umie­jęt­ność    60/ ––60
Prakty­ka zawo­dowa PGL
LP
1 tyd.2 tyg.2 tyg.3 tyg. 280
 
Praktyczna nauka zawodu w TL w Brynku jest organizowana w ścisłej współpracy z Nadleśnictwem Brynek oraz innymi jednostkami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Odbywa się w formie 8 tygodni praktyki zawodowej oraz zajęć praktycznych w klasach II i III w wymiarze 1 dnia w tygodniu w całym roku szkolnym. Dodatkowo prowadzone są ćwiczenia praktyczne w klasach II, III oraz IV przygotowujące do egzaminów zewnętrznych. Harmonogram praktyk jest następujący
Te­chni­kum 5-let­nie Prak­ty­ka za­wo­do­wa Za­ję­cia prak­ty­czne Ćwi­cze­nia prak­ty­czne
Kla­sa I 1 ty­dzień szkół­kar­stwo hodow­la la­su, ochro­na la­su, użyt­ko­wa­nie la­su, biolo­gia leś­na
Kla­sa II 2 tygo­dnie odno­wie­nie la­su ochro­na la­su, urzą­dza­nie la­su,
Kla­sa III 2 tygo­dnie pielę­gna­cja i ochro­na la­su 1 dzień w ty­go­dniu urządza­nie la­su, SILP*
Kla­sa IV 3 tygo­dnie pozy­ska­nie dre­wna 1 dzień w ty­go­dniu hodo­wla la­su, urzą­dza­nie la­su, SILP
Kla­sa V 1 dzień w ty­go­dniu, pier­wsze pół­ro­cze hodo­wla la­su, ochro­na la­su, umie­jęt­ność do­da­tko­wa
*System Informatyczny Lasów Państwowych

W ramach praktyki zawodowej uczniowie klas I zostają zapoznani w terenie z:
 • podziałem powierzchniowym lasu,
 • budową piętrową lasu,
 • fazami rozwojowymi drzewostanów,
 • ochroną przeciwpożarową lasu (Nadleśnictwo Koszęcin),
 • walorami przyrodniczymi Śląska – pomnikami przyrody, rezerwatami,
 • obiektami edukacji leśnej i turystyki.
Dodatkowo:
 • wykonują odkrywkę glebową,
 • poznają znaczenie szkód abiotycznych i biotycznych ( praktyka przy Hucie Miasteczko Śląskie – Nadleśnictwo Świerklaniec),
 • zajmują się pracami szkółkarskimi, odnowieniem sztucznym lasu, pielęgnacją parku i ogrodu botanicznego przy TL w Brynku.
Praktyki w klasie II obejmują prace z zakresu :
 • kontroli występowania szkodników owadzich,
 • zbioru nasion,
 • budowy urządzeń łowieckich i innych prac z zakresu gospodarki łowieckiej,
 • inwentaryzacji zwierzyny,
 • szkółkarstwa,
 • odnowienia lasu.
Praktyki w klasie III obejmują:
 • dwutygodniowy kurs operatora pilarki spalinowej, pracę na zrębie,
 • pomiar i odbiórkę drewna,
 • szacunki brakarskie.
Dla urozmaicenia zajęć i poszerzenia wiedzy praktycznej szkoła organizuje wyjazdy zawodowe między innymi do Nadleśnictw: Wisła, Kluczbork, Zawadzkie, Rudy Raciborskie. KURSY:
 1. nauki jazdy ciągnikiem rolniczym (obligatoryjny dla uczniów klas III ) w wymiarze godzin umożliwiającym przystąpienie do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii T (we własnym zakresie),
 2. kurs operatora pilarki spalinowej dla uczniów klas III, (egzamin potwierdzający kwalifikacje odbywa się na terenie Nadleśnictwa Brynek),
 3. uprawnienia UDT – operatora żurawi hydraulicznych (kategoria II Ż – żurawie leśne, przeładunkowe).
 

Technik leśnik planuje, organizuje i nadzoruje prace z zakresu gospodarki leśnej. Prowadzi dokumentację techniczną i materiałową, stosuje odpowiednie technologie, dobiera właściwe narzędzia i urządzenia do wykonywania określonych prac związanych z gospodarowaniem zasobami leśnymi.

Ponadto, kieruje wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych, nasiennictwem, szkółkarstwem, odnawianiem drzewostanów, prowadzi zalesienia i zadrzewienia. Leśnik zajmuje się także szeroko pojętą ochroną lasu oraz edukacją przyrodniczą społeczeństwa.

Do wykonywania pracy w tym zawodzie niezbędny jest dobry stan zdrowia i odporność na zmienne warunki pogodowe. Przydatne są takie cechy jak spostrzegawczość, dobra orientacja w terenie, dobry słuch i wzrok.

W pracy leśnika dobrze sprawdzają się osoby zainteresowane biologią bądź geografią.

Absolwent Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych legitymujący się zdanym egzaminem zawodowym może podjąć staż, a następnie pracę w jednostkach administracyjnych Lasów Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych, biurach urządzania lasu, szkolnictwie leśnym, placówkach naukowych, na stanowiskach specjalistów ochrony środowiska.

Po szkole można także podjąć własną działalność gospodarczą lub pracę w zakładach usług leśnych. Zdany egzamin maturalny pozwala podjąć studia wyższe na wybranym, dowolnym kierunku.

Dużą popularnością wśród absolwentów cieszą się kierunki takie jak: gospodarka leśna, ochrona zasobów leśnych, technika rolnicza i leśna, technologia drewna, zarządzanie zasobami drzewnymi, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, geodezja i kartografia, zootechnika, architektura krajobrazu, ogrodnictwo, biologia, biotechnologia, geografia.

Skip to content